Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

Czeska
18:21
0951 792d
Reposted fromemms emms viavautee vautee
Czeska
18:19
4276 4785
Reposted fromktosiowa ktosiowa viarenana renana
Czeska
18:07
2570 357a 500
Czeska
08:59
Czeska
08:57
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"

June 27 2015

Czeska
21:56
6709 6b85
Reposted fromusual usual viaarrependimento arrependimento
Czeska
21:55
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaarrependimento arrependimento
21:24
20:01
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viasupernele supernele
Czeska
19:00
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viaprymitive prymitive
18:56

turkey-imported-from-maine:

missespeon:

"you cant animate women easily, they have to stay pretty all the time"

image

i love it when reaction images are also examples

Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa viadatacop datacop
17:46
Czeska
15:08
3899 b9e2 500
Reposted fromIrrwitzer Irrwitzer viafadenb fadenb
Czeska
13:48
1357 7976 500
Reposted fromkjuik kjuik
Czeska
13:45
1362 3b97
Reposted fromkjuik kjuik
Czeska
13:42
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viarozalka rozalka
Czeska
13:41
8878 6d35
Czeska
13:39
Reposted fromgruetze gruetze viafadenb fadenb
Czeska
13:31
3345 ea11 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafadenb fadenb
Czeska
13:25
Nigdy nie mamy pewności, że osoba którą mamy przed oczami pojawi się przed nimi ponownie. Nie mamy pewności, że słowa które zostawiamy na później będą miały okazje wylać się z nas. Nie mamy pewności, że zapach który działa jak narkotyk jeszcze kiedyś dotrze do naszych zmysłów.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl